fbpx

Statut Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA

STATUT
FUNDACJI POMOCY DZIECIOM MAGIA

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA,
 2. Fundacja została ustanowiona przez: Adama Jaremko zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym – Rep „A” 5081/2014 sporządzonym przez
  notariusza Ewę Nosowską w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 28 w dniu 27 października 2014 r. i działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku ( t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.).
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 4. Fundacja ma osobowość prawną.
 5. Siedzibą fundacji jest Koszalin.

Motto fundacji:

 • pracujemy tylko na zasadzie wolontariatu,
 • pozyskane środki pieniężne w 100% przekazujemy na rzecz potrzebujących,
 • działalność fundacji jest apolityczna.

§ 2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakładać filie.
 5. Czas istnienia Fundacji jest nieograniczony.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ze względu na cele fundacji.

§ 3

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 4

Celami Fundacji są:

 1. Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.
 2. Ochrona praw i wolności dzieci i młodzieży, ochrona życia rodzinnego dzieci i młodzieży, pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych.
 3. Działania w zakresie profilaktyki społecznej, rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez edukację oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych.
 4. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobami nowotworowymi, genetycznymi i metabolicznymi, ich rodzinom oraz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży.
 5. Organizacyjne i materialne wspieranie dzieci i młodzieży i ich opiekunów pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych.
 6. Poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży w terminalnym okresie choroby.
 7. Integrowanie dzieci i młodzieży objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin.
 8. Podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej dzieci i młodzieży.
 9. Wspieranie i propagowanie ruchu hospicyjnego
 10. Organizacja i promocja wolontariatu.

§ 1

 • Fundacja pod nazwą FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA,
 • Fundacja została ustanowiona przez: Adama Jaremko
 • zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym – Rep „A” 5081/2014 sporządzonym przez notariusza
 • Ewę Nosowską w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 28 w dniu 27 października
 • 2014 r. i działa zgodnie z postanowieniami ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku ( t.j. Dz. U.
 • z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.).
 • Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja ma osobowość prawną.
 • Siedzibą fundacji jest Koszalin.

Motto fundacji:

 • pracujemy tylko na zasadzie wolontariatu,
 • pozyskane środki pieniężne w 100% przekazujemy na rzecz potrzebujących,
 • działalność fundacji jest apolityczna.

§ 2

 • Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • Fundacja może tworzyć oddziały i zakładać filie.
 • Czas istnienia Fundacji jest nieograniczony.
 • Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ze względu na cele fundacji.

§ 3

 • Fundacja prowadzi działalność statutową.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 • Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest wyłącznie na realizację celów statutowych

§ 4

Celami Fundacji są:

 • działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży do 18 roku życia ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk,
 • ochrona praw i wolności, ochrona życia rodzinnego dzieci i młodzieży do 18 roku życia, pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych.
 • działania w zakresie profilaktyki społecznej, rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez edukację oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży do 18 roku życia pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych,
 • niesienie pomocy dzieciom i młodzieży do 18 roku życia dotkniętym chorobami nowotworowymi, genetycznymi i metabolicznymi, ich rodzinom oraz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
 • organizacyjne i materialne wspieranie dzieci i młodzieży do 18 roku życia i ich opiekunów pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych,
 • poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży do 18 roku życia w terminalnym okresie choroby,
 • integrowanie dzieci i młodzieży do 18 roku życia objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin,
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
 • wspieranie i propagowanie ruchu hospicyjnego,
 • organizacja i promocja wolontariatu.

§ 5

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować w szczególności następujące działania :

 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
 • zakup i pozyskiwanie niezbędnych leków i środków higienicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia chorych i niepełnosprawnych,
 • finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży do 18 roku życia ciężko lub nieuleczalnie chorych,
 • organizowanie i finansowanie kolonii, wycieczek i innych wyjazdów w celach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia niepełnosprawnej, ciężko lub nieuleczalnie chorych oraz ich opiekunów.

§ 6

 • Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Fundacja może prowadzić następującą odpłatną działalność:

– organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia;

– finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

– pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;

– wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży do 18 roku życia;

– prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia chorej oraz ich rodzin;

– fundowanie stypendiów na rzecz dzieci i młodzieży do 18 roku życia chorej;

– organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla chorych dzieci i młodzieży do 18 roku życia;

– wszelka działalność na rzecz dzieci i młodzieży do 18 roku życia chorej i niepełnosprawnej.

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 złotych ( jeden tysiąc pięćset. Majątek fundacji składa się w szczególności z :

 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • środków pochodzących od sponsorów,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • dochodów z własnej działalności gospodarczej,
 • funduszu założycielskiego,
 • dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych materialnych i niematerialnych,
 • innych wpływów i przychodów.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • środki pochodzące od sponsorów
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek bankowych,
 • działalności gospodarczej.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 8

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.

§ 9

1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób.

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;

b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;

2) śmierci jej członka;

3) złożenia przez niego rezygnacji;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.

5) Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

§ 10

Członkowie Rady Fundacji :

 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie mają prawa do zwrotu kosztów oraz nie mają prawa do wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

§ 11

Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz organem kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji.

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności :

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie planów działania i sprawozdań Fundacji;
 • ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 • proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu, przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
 • wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 10.000,00 zł., za wyjątkiem czynności przewidzianych w planach działania, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1);
 • wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał
 • podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
 • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
 • uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 12

 • Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 • Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 • Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 • Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady
 • Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
 • Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub elektronicznie przez skierowanie zawiadomienia bezpośrednio do jej członków.
 • W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.
 • Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
 • Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 13

 • Zarząd Fundacji składa się z jednej do dziewięciu osób.
 • Pierwszy skład Zarządu Fundacji jest powoływany przez Fundatora. Następnie dalszych członków zarządu powołuje Rada Fundacji spośród kandydatów zaproponowanych przez Fundatora.
 • Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 • Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.
 • Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie, w szczególności w sytuacji:

– gdy sytuacja życiowa, losowa, zdrowotna powoduje niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu przez okres 3 miesięcy,

– naruszenia postanowień Statutu, narażenia Fundacji na szkody lub nieuzyskania przez członka zarządu absolutorium,

§ 14

 • Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i ewentualnie dodatkowo Wiceprezesa Zarządu.
 • Prezes kieruje pracami Zarządu.
 • Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Fundacji i sprawowanie zarządu jej majątkiem;

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

3) przyznawanie i przekazywanie pomocy na rzecz potrzebujących zgodnie z celami Fundacji i zgodnie z regulaminem Fundacji;

4) opracowywanie na rok następny planów działania;

5) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

7) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

8) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

9) opracowywanie regulaminu działania Fundacji;

10) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;

11 ) przyznaje i zatwierdza nagrody, odznaki, wyróżnienia i medale dla osób fizycznych i podmiotów zasłużonych dla fundacji;

12 ) wprowadzanie zmian w statucie zaopiniowanych pozytywnie przez Radę Fundacji,

13 ) ustalanie zasad skupiania w ramach fundacji wolontariuszy, sympatyków, osób aktywnych na rzecz fundacji i wspierających fundację, na zasadach nieodpłatnych.

 • Zarząd po każdym roku kalendarzowym działalności, do dnia 30 czerwca następnego roku przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 • Plany, o których mowa w § 14 ust.4 pkt 4) niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
 • Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 15

 • W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
 • Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 • Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 • Za czynności zwykłego zarządu uważa się czynności bieżącego administrowania sprawami Fundacji, a w sprawach finansowych czynności powodujące zaciąganie zobowiązań nie przekraczających kwotę 3.000,00 złotych.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

§ 16

Fundacja może skupiać w ramach prowadzonej przez siebie działalności sympatyków, jak i osoby działające nieodpłatnie na rzecz fundacji i wspierające fundację, wolontariuszy.

Regulamin fundacji może określać zasady współpracy z sympatykami i osobami wspierającymi fundację, z zastrzeżeniem, że współpraca tych osób jest nieodpłatna, jak i nie podlegają zwrotowi ewentualne koszty poniesione przez te osoby.

§ 17

Fundacja wprowadza zakaz :

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

 • Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została powołana lub w skutek wyczerpania możliwości pozyskiwania środków na działalność, osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 • Decyzję o likwidacji podejmuje zebranie likwidacyjne składające się z członków Zarządu i Fundatora.
 • Likwidatorem Fundacji może być Zarząd. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 • Likwidator Fundacji podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończy jej bieżące sprawy.
 • Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Likwidator przekaże instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.