Statut Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA

§ 1

 • Fundacja pod nazwą FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA,
 • Fundacja została ustanowiona przez: Adama Jaremko
 • zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym – Rep „A” 5081/2014 sporządzonym przez notariusza
 • Ewę Nosowską w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 28 w dniu 27 października
 • 2014 r. i działa zgodnie z postanowieniami ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku ( t.j. Dz. U.
 • z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.).
 • Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja ma osobowość prawną.
 • Siedzibą fundacji jest Koszalin.

Motto fundacji:

 • pracujemy tylko na zasadzie wolontariatu,
 • pozyskane środki pieniężne w 100% przekazujemy na rzecz potrzebujących,
 • działalność fundacji jest apolityczna.

§ 2

 • Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • Fundacja może tworzyć oddziały i zakładać filie.
 • Czas istnienia Fundacji jest nieograniczony.
 • Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ze względu na cele fundacji.

§ 3

 • Fundacja prowadzi działalność statutową.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 • Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest wyłącznie na realizację celów statutowych

§ 4

Celami Fundacji są:

 • działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży do 18 roku życia ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk,
 • ochrona praw i wolności, ochrona życia rodzinnego dzieci i młodzieży do 18 roku życia, pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych.
 • działania w zakresie profilaktyki społecznej, rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez edukację oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży do 18 roku życia pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych,
 • niesienie pomocy dzieciom i młodzieży do 18 roku życia dotkniętym chorobami nowotworowymi, genetycznymi i metabolicznymi, ich rodzinom oraz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
 • organizacyjne i materialne wspieranie dzieci i młodzieży do 18 roku życia i ich opiekunów pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych,
 • poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży do 18 roku życia w terminalnym okresie choroby,
 • integrowanie dzieci i młodzieży do 18 roku życia objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin,
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
 • wspieranie i propagowanie ruchu hospicyjnego,
 • organizacja i promocja wolontariatu.

§ 5

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować w szczególności następujące działania :

 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
 • zakup i pozyskiwanie niezbędnych leków i środków higienicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia chorych i niepełnosprawnych,
 • finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży do 18 roku życia ciężko lub nieuleczalnie chorych,
 • organizowanie i finansowanie kolonii, wycieczek i innych wyjazdów w celach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia niepełnosprawnej, ciężko lub nieuleczalnie chorych oraz ich opiekunów.

§ 6

 • Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Fundacja może prowadzić następującą odpłatną działalność:

– organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia;

– finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

– pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;

– wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży do 18 roku życia;

– prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia chorej oraz ich rodzin;

– fundowanie stypendiów na rzecz dzieci i młodzieży do 18 roku życia chorej;

– organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla chorych dzieci i młodzieży do 18 roku życia;

– wszelka działalność na rzecz dzieci i młodzieży do 18 roku życia chorej i niepełnosprawnej.

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 złotych ( jeden tysiąc pięćset. Majątek fundacji składa się w szczególności z :

 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • środków pochodzących od sponsorów,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • dochodów z własnej działalności gospodarczej,
 • funduszu założycielskiego,
 • dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych materialnych i niematerialnych,
 • innych wpływów i przychodów.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • środki pochodzące od sponsorów
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek bankowych,
 • działalności gospodarczej.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 8

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.

§ 9

1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób.

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;

b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;

2) śmierci jej członka;

3) złożenia przez niego rezygnacji;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.

5) Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

§ 10

Członkowie Rady Fundacji :

 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie mają prawa do zwrotu kosztów oraz nie mają prawa do wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

§ 11

Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz organem kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji.

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności :

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie planów działania i sprawozdań Fundacji;
 • ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 • proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu, przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
 • wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 10.000,00 zł., za wyjątkiem czynności przewidzianych w planach działania, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1);
 • wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał
 • podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
 • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
 • uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 12

 • Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 • Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 • Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 • Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady
 • Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
 • Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub elektronicznie przez skierowanie zawiadomienia bezpośrednio do jej członków.
 • W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.
 • Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
 • Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 13

 • Zarząd Fundacji składa się z jednej do dziewięciu osób.
 • Pierwszy skład Zarządu Fundacji jest powoływany przez Fundatora. Następnie dalszych członków zarządu powołuje Rada Fundacji spośród kandydatów zaproponowanych przez Fundatora.
 • Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 • Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.
 • Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie, w szczególności w sytuacji:

– gdy sytuacja życiowa, losowa, zdrowotna powoduje niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu przez okres 3 miesięcy,

– naruszenia postanowień Statutu, narażenia Fundacji na szkody lub nieuzyskania przez członka zarządu absolutorium,

§ 14

 • Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i ewentualnie dodatkowo Wiceprezesa Zarządu.
 • Prezes kieruje pracami Zarządu.
 • Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Fundacji i sprawowanie zarządu jej majątkiem;

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

3) przyznawanie i przekazywanie pomocy na rzecz potrzebujących zgodnie z celami Fundacji i zgodnie z regulaminem Fundacji;

4) opracowywanie na rok następny planów działania;

5) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

7) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

8) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

9) opracowywanie regulaminu działania Fundacji;

10) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;

11 ) przyznaje i zatwierdza nagrody, odznaki, wyróżnienia i medale dla osób fizycznych i podmiotów zasłużonych dla fundacji;

12 ) wprowadzanie zmian w statucie zaopiniowanych pozytywnie przez Radę Fundacji,

13 ) ustalanie zasad skupiania w ramach fundacji wolontariuszy, sympatyków, osób aktywnych na rzecz fundacji i wspierających fundację, na zasadach nieodpłatnych.

 • Zarząd po każdym roku kalendarzowym działalności, do dnia 30 czerwca następnego roku przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 • Plany, o których mowa w § 14 ust.4 pkt 4) niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
 • Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 15

 • W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
 • Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 • Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 • Za czynności zwykłego zarządu uważa się czynności bieżącego administrowania sprawami Fundacji, a w sprawach finansowych czynności powodujące zaciąganie zobowiązań nie przekraczających kwotę 3.000,00 złotych.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

§ 16

Fundacja może skupiać w ramach prowadzonej przez siebie działalności sympatyków, jak i osoby działające nieodpłatnie na rzecz fundacji i wspierające fundację, wolontariuszy.

Regulamin fundacji może określać zasady współpracy z sympatykami i osobami wspierającymi fundację, z zastrzeżeniem, że współpraca tych osób jest nieodpłatna, jak i nie podlegają zwrotowi ewentualne koszty poniesione przez te osoby.

§ 17

Fundacja wprowadza zakaz :

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

 • Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została powołana lub w skutek wyczerpania możliwości pozyskiwania środków na działalność, osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 • Decyzję o likwidacji podejmuje zebranie likwidacyjne składające się z członków Zarządu i Fundatora.
 • Likwidatorem Fundacji może być Zarząd. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 • Likwidator Fundacji podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończy jej bieżące sprawy.
 • Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Likwidator przekaże instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.