fbpx

O Fundacji Magia

Nasza pierwsza konferencja prasowa z 4.12.2014 roku

NASZĄ MISJĄ JEST NIESIENIE POMOCY NAJSŁABSZYM – DZIECIOM, KTÓRYM SYTUACJA MATERIALNA ODBIERA SZANSE LECZENIA I GODNEGO ŻYCIA.

W sposób bezkompromisowy przestrzegamy następujących zasad:

  1. wszyscy pracujemy wyłącznie jako wolontariusze, bez wynagrodzenia oraz bez zwrotu poniesionych przez nas kosztów,
  2. każda złotówka jaką uzyskamy, trafia w formie pomocy do potrzebujących,
  3. nasza działalność jest absolutnie transparentna – upubliczniamy wszelkie informacje o uzyskanych środkach i ich przeznaczeniu,
  4. działalność Fundacji jest apolityczna, niezwiązana z żadną religią lub jakąkolwiek ideologią.

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, sprawująca funkcje nadzorcze i Zarząd, kierujący nią na bieżąco. Choć zarząd i radę tworzą osoby kompetentne, posiadające kwalifikacje do oceny zasadności udzielenia wsparcia określonym osobom, Fundacja ściśle współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, działającymi w miejscu zamieszkania potencjalnego beneficjenta. Wychodzi bowiem z założenia, że nikt tak dobrze nie zna sytuacji konkretnych rodzin jak pracownicy opieki społecznej. To dzięki nim Fundacja poznaje rzeczywiste potrzeby, a później przekazuje wsparcie.

Co bardzo ważne i raczej niespotykane: pomoc nie ma formy gotówkowej. Kiedy zachodzi potrzeba sfinansowania leczenia w jakimś ośrodku, na jego konto Fundacja przelewa pieniądze. Jeśli zaś pojawia się konieczność zakupu leków, urządzeń, elementów wyposażenia – zakupuje je i przekazuje w formie rzeczowej. Każdy wydatek – podobnie jak darowizna czy wpłata – zostaje rozliczony publicznie, na stronie internetowej MAGII (www.magiadzieciom.pl).

KAŻDA ZŁOTÓWKA MA POMAGAĆ

Fundacja przyjęła założenie, że wszystkie pieniądze i inne środki podarowane jej przez darczyńców przeznacza w całości na pomoc dzieciom. 

To rygorystyczne postanowienie jest chyba najważniejszym wyróżnikiem MAGII. Zdarza się bowiem tak, że w rocznych sprawozdaniach podobnych organizacji (o ile te dokumenty są w ogóle rzetelnie i terminowo składane w sądzie) można znaleźć zdumiewające informacje – na przykład takie, że więcej pieniędzy pochłonęły koszty utrzymania i wynagrodzenia zarządów albo pracowników, niż bezpośrednia pomoc dla beneficjentów.

W Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA wszyscy pracują bezinteresownie. Nie mają nawet prawa do zwrotu wydatków poniesionych w związku z tą działalnością. Stąd na przykład koszty biura czy łączności również pokrywane są na bieżąco przez wolontariuszy Fundacji z ich kieszeni a nie konta FPD MAGIA. Podobnie jest z kosztami promocji działalności.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

MAGIA przez lata swojej działalności stopniowo gromadzi potrzebne pieniądze, a zaangażowani w nią ludzie różnych zawodów pociągają za sobą kolejnych kolejnych. Takim sposobem powiększa się sieć przyjaciół Fundacji.

Podstawową formą gromadzenia funduszy Fundacji Magia jest crowdfunding.

To trudne angielskie słowo oznacza (za Wikipedią): „sposób finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych lub systematycznych wpłat dokonywanych przez osoby, firmy lub instytucje, zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczynia się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów”.

Tak więc każdy z nas może stać się Przyjacielem Fundacji MAGIA, deklarując comiesięczne drobne wpłaty (najwygodniej jest to zrobić przez ustanowienie zlecenia stałego na bankowym koncie). Oczywiście, w przypadku osób prywatnych są to sumy niewielkie; w przypadku firm jest to większa suma. Taka kwota jako darowizna od firmy stanie się dla niej zapewne prawie nieodczuwalna, a dla fundacji – dzięki wielu takim darczyńcom – stanowić będzie stałe, pewne źródło zasilania finansowego.

Statut MAGII przewiduje również możliwość korzystania z innych możliwości zbierania pieniędzy – w ramach polskiego prawa, w miarę potrzeb i możliwości. Są to być zbiórki publiczne, koncerty charytatywne, licytacje i różnego rodzaju eventy organizowane na rzecz fundacji itp.

ABSOLUTNA PRZEJRZYSTOŚĆ

Fundatorem MAGII, czyli pomysłodawcą i osobą formalnie ją powołującą, jest koszaliński przedsiębiorca Adam Jaremko. Zgromadził on wokół siebie grono pierwszych wolontariuszy, którymi są osoby cieszące się autorytetem w swoich środowiskach. Weszły one do rady i zarządu Fundacji.

Zadaniem Rady Fundacji jest czuwanie nad prawidłowym, tzn. zgodnym ze statutem i prawem, funkcjonowaniem fundacji. Jej szczególnym uprawnieniem zaś jest zatwierdzanie, po konsultacji z fachowcami – np. lekarzami – wydatków przekraczających 10 tysięcy złotych. Zarząd zaś na bieżąco określa i realizuje zadania Fundacji. To on nawiązuje kontakty z ośrodkami pomocy społecznej, darczyńcami, sponsorami. Składa również wnioski o wydatkowanie kwot większych niż wspomniane 10 tysięcy złotych.

Jak już wspomnieliśmy, informacje o wszelkich wydatkach oraz zsumowanych wpływach znajdą się na stronie internetowej Fundacji.

TU MIESZKAMY I TU POMAGAMY

Pomagamy dzieciom z obszaru powiatu koszalińskiego, dzięki czemu łatwiej i skuteczniej docieramy z pomocą do potrzebujących.

BEZ POLITYKI I IDEOLOGII

Założyciele FPD MAGIA podkreślają jej apolityczny charakter. Podobnie w odniesieniu do przekonań religijnych Fundacja jest zupełnie neutralna. Tak więc mogą się w nią angażować osoby o różnych postawach i przekonaniach, ale gdy występują w jej imieniu (jako członkowie albo współpracownicy) nie mogą tych przekonań demonstrować.

Statut przewiduje również, że „członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej”. Chodzi tu o wyeliminowanie choćby cienia podejrzenia o brak bezstronności, skoro rada jest organem kontrolnym. Inne wymagania – jak to, że nie mogą to być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, jest w tej sytuacji oczywistością.

REALNA POMOC, A NIE MARKETING

Staramy się postępować z największą delikatnością i poszanowaniem godności naszych podopiecznych, dlatego ustaliliśmy zasadę, że nigdy nie będziemy wykorzystywać do promowania naszej działalności ich wizerunków oraz danych osób objętych pomocą. Za rzetelność informacji na temat naszych wydatków ręczy Rada Fundacji, składająca się z ludzi o nieposzlakowanej opinii i uczciwości.