fbpx

Twoja pomoc ma wielką moc!

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA w Koszalinie nie ponosi żadnych opłat tytułem usługi płatności internetowych Przelewy 24, więc 100 % z dokonanej darowizny przekazywane jest na pomoc naszym podopiecznym na rachunek Fundacji.

Jeśli nie życzą sobie Państwo na publikację danych w naszych raportach finansowych, prosimy o umieszczenie w tytule przelewu „NIE PUBLIKOWAĆ”
 

Wpłacający Darczyńca, ponad kwotę udzielonego wsparcia, zostaje obciążony jedynie opłatą za Przelew24, która płatna jest bezpośrednio na rzecz serwisu Przelewy24 w wysokości 1,5% wpłacanej kwoty.

Wpłacając datek na rzecz fundacji Magia akceptujesz warunki Regulaminu Przelewy24

Otrzymywane przez Fundację Pomocy Dzieciom Magia w Koszalinie wsparcie, w tym w formie darowizn, jak i 1% podatku dochodowego Fundacja przeznacza w całości na rzecz potrzebujących na zasadach i na cele określone w Statucie Fundacji.

Decyzje o udzieleniu lub odmowie udzielenia pomocy są podejmowane nie tylko pisemnie w formie uchwały przez Zarząd Fundacji w oparciu o zasady i kryteria pomocy o jakich mowa właśnie w Statucie Fundacji, to ponadto podparte są przez wcześniejszą ocenę i weryfikację sytuacji osobistej, zdrowotnej i materialnej ubiegającego się o pomoc.

Oceny i opiniowania wniosku o udzielenie pomocy przed podjęciem decyzji przez Zarząd są dokonywane ponadto przez współpracujących z Fundacją, wolontariuszy lekarzy i innych specjalistów. Fundacja nie przyjmuje wsparcia celowego tj. z wskazaniem na określoną osobę, rodzaj pomocy, z wyłączeniem sytuacji, że taka możliwość konkretnego wsparcia jest przewidziana i wskazana aktualnie przez Fundację m.in. na jej stronie internetowej.

Tym samym to Fundacja w oparciu o wyżej wskazane zasady ustala sposób rozdysponowania otrzymanych środków na rzecz potrzebujących. W tej sytuacji przyjmuje się, że ewentualnie otrzymane wsparcie z zakreśleniem konkretnego celu, osoby w tytule wpłaty nie wiąże Fundacji i będzie przeznaczone dla potrzebujących Fundacji zgodnie z ogólnymi zasadami przydzielania tej pomocy o jakich mowa wyżej.